คณาจารย์


รองศาสตราจารย์
ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

mayuree@mfu.ac.th
053-916832

ดูเพิ่มเติม...

รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

nattayal@mfu.ac.th
053-916834

ดูเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อำภา จิมไธสง

ampa@mfu.ac.th
053-916843

ดูเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน

nisakorn@mfu.ac.th
053-916841

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล

mayuramas@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล

puxvadee@mfu.ac.th
053-916832

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล

chakrit.sin@mfu.ac.th
053-916833

ดูเพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นฤนันท์ วุฒิสินธุ์

wnarunan@mfu.ac.th
053-916836

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

punyawatt.pin@mfu.ac.th
053-916839

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์

natthawut.thi@mfu.ac.th
053-916837, 7551

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา

nont.thi@mfu.ac.th
053-916837

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์

setinee.cha@mfu.ac.th
053-916841

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์

witayapan.nan@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

tawanun.sri@mfu.ac.th
053-916833

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล

naphatsorn.kum@mfu.ac.th
053-916836

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล

waruttaya.kas@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

thapakorn.tre@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร. สริตา สังข์ทอง

sarita.san@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน

Tinnakorn.The@mfu.ac.th
053-916836

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

nattakan.pan@mfu.ac.th
053-916829

ดูเพิ่มเติม...