คณาจารย์


รองศาสตราจารย์
ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

อีเมล: mayuree@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916832

ดูเพิ่มเติม...

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

อีเมล: nattayal@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916834

ดูเพิ่มเติม...

 

ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916835, 053-916839

ดูเพิ่มเติม...

 

รองศาสตราจารย์
ดร.อำภา จิมไธสง

อีเมล: ampa@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916843

ดูเพิ่มเติม...

 

รองศาสตราจารย์
ดร.นิสากร แซ่วัน

อีเมล: nisakorn@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916841

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล

อีเมล: mayuramas@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916832

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภักวดี ไชยกุล

อีเมล: puxvadee@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916832

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นฤนันท์ วุฒิสินธุ์

อีเมล: wnarunan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

อีเมล: punyawatt.pin@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916839

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์

อีเมล: natthawut.thi@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916837, 7551

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา

อีเมล: nont.thi@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916837

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์

อีเมล: setinee.cha@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916841

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์

อีเมล: witayapan.nan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

อีเมล: tawanun.sri@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916833

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล

อีเมล: naphatsorn.kum@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

อีเมล: thapakorn.tre@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916833

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สริตา สังข์ทอง

อีเมล: sarita.san@mfu.ac.th

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน

อีเมล: Tinnakorn.The@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

อีเมล: nattakan.pan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นันทวัชร เขตอุดมคีรี

อีเมล: Nuntawat.kha@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ณารา เยาว์วิวัฒน์

อีเมล: nara.nan@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

Ms. Nway Yu Hnin 

อีเมล: nway.hni@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์สุดารัตน์ เจียมผัน

อีเมล: Sudarat.jia@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์พัชรี  พงษ์เสือ

อีเมล: patcharee.pon@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916829 

ดูเพิ่มเติม...

อาจารย์ปณิธิตา วัฒนเวช

อีเมล: panitita.wat@mfu.ac.th
โทรศัพท์. 053-916836

ดูเพิ่มเติม...