คณาจารย์


รองศาสตราจารย์
ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล

mayuree@mfu.ac.th
053-916832

ดูเพิ่มเติม...

 

รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์

nattayal@mfu.ac.th
053-916834

ดูเพิ่มเติม...

 

ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ

phanuphong@mfu.ac.th
053-916835, 053-916839

ดูเพิ่มเติม...

 

รองศาสตราจารย์
ดร.อำภา จิมไธสง

 ampa@mfu.ac.th
 053-916843

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน

 nisakorn@mfu.ac.th
 053-916841

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล

 mayuramas@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภักวดี ไชยกุล

 puxvadee@mfu.ac.th
 053-916832

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล

 chakrit.sin@mfu.ac.th
 053-916833

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นฤนันท์ วุฒิสินธุ์

wnarunan@mfu.ac.th
 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง

 punyawatt.pin@mfu.ac.th
 053-916839

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์

 natthawut.thi@mfu.ac.th
 053-916837, 7551

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา

 nont.thi@mfu.ac.th
 053-916837

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์

 setinee.cha@mfu.ac.th
 053-916841

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์

 witayapan.nan@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์

 tawanun.sri@mfu.ac.th
 053-916833

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล

 naphatsorn.kum@mfu.ac.th
 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล

 waruttaya.kas@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

 thapakorn.tre@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สริตา สังข์ทอง

 sarita.san@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน

 Tinnakorn.The@mfu.ac.th
 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

 nattakan.pan@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร. นันทวัชร เขตอุดมคีรี

 Nuntawat.kha@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.ณารา เยาว์วิวัฒน์

 nara.nan@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

Ms. Nway Yu Hnin 

 nway.hni@mfu.ac.th
 053-916836

ดูเพิ่มเติม...