พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

     ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์

     สำนักวิชาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามระดับอาเซียนปณิธาน

     ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยคุณภาพสูงระดับสากล เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงามระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและธุรกิจความงามไทยสมรรถนะหลักองค์กร

     ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามในระดับสากล