พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะระดับสากล
  2. พัฒนางานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  3. นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามไปถ่ายทอดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พันธกิจรอง การบริหารจัดการ


วิสัยทัศน์

เป็นสำนักวิชาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับด้านการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ในระดับนานาชาติ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

A leading school with international recognition in creating knowledge in cosmetic science and beauty technology and utilizing commercial innovations.ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยคุณภาพสูงระดับสากล เป็นผู้นำด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงามระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและธุรกิจความงามไทย

Produce graduates, and research of high quality internationally, be the leader in cosmetic science and beauty technology at the ASEAN level and promote the cosmetic industry and the Thai beauty businessสมรรถนะหลักองค์กร

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผลิตองค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนและสังคมนำไปใช้ประโยชน์

Use the English language for teaching and learning, produce new knowledge, research, and new innovations derived from natural products, and technology transfer beneficial for communities and society