หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Cosmetic Science
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Cosmetic Science)

ปรัชญาของหลักสูตร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสูตรตำรับ และการควบคุมการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลป์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครื่องสำอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งศักยภาพของประเทศไทยยังเอื้อต่อการเติบโตของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านมาตรฐานภาคการผลิตในระดับสูง คุณค่าของวัตถุดิบที่สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงความเป็นจุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการเตรียมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หลักสูตรนี้นำทฤษฎีการสร้างความรู้ของผู้เรียน คือ คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) มาเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน เผชิญกับสถานการณ์จริง ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนของผู้สอนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั้งด้านการพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยตนเองและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีศักยภาพด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในเชิงธุรกิจ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

 1. นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง 
 2. ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอาง
 3. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 4. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการผลิตเครื่องสำอาง
 5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • PLO1: มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการวิจัย 
 • PLO2: อภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์
 • PLO3: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • PLO4: สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5: สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและสื่อสารในเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ
 • PLO6: มีทักษะการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อส่งเสริมธุรกิจเครื่องสำอาง

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1 แผน ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 55,000.- บาท 

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
    2. หมวดการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต