หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Cosmetic Science
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Cosmetic Science)

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีทักษะการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง โดยผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ด้านเครื่องสำอาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
 2. มีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยการศึกษาค้นคว้าอย่าง เป็นระบบ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 1. นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง
 2. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 3. ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอาง
 4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1 แผน ก 2 และ แผน ข จำนวน 4 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 55,000.- บาท 

แผน ก1
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต
    3. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
    2. หมวดการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต
       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2559