หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Cosmetic Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Cosmetic Science)

ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสูตรตำรับ และการควบคุมการผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลป์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครื่องสำอางของไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งศักยภาพของประเทศไทยยังเอื้อต่อการเติบโตของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านมาตรฐานภาคการผลิตในระดับสูง คุณค่าของวัตถุดิบที่สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมไปถึงความเป็นจุดศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นการเตรียมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันเทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หลักสูตรนี้นำทฤษฎีการสร้างความรู้ของผู้เรียน คือ คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) มาเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) จะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) จึงถูกนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน เผชิญกับสถานการณ์จริง ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านการสนับสนุนของผู้สอนและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทั้งด้านการพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางและนวัตกรรมด้านเครื่องสำอาง รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางด้วยตนเองและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบูรณาการศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งมีศักยภาพด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในเชิงธุรกิจ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

 1. นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง 
 2. ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอาง
 3. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 4. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการผลิตเครื่องสำอาง
 5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. School of cosmetic science was the first institution offering cosmetic science programme in Thailand, thus, the school is well known in term of strong academic, research, innovation and application in cosmetic business.
 2. The school staff creates knowledge and innovation in order to strengthen the community and construct the foundation of the Thai cosmetic industry and beauty business towards sustainable development as well as to promote the conservation of national arts and culture.
 3. Our program provides chances for entrepreneurs in cosmetic industry who graduated their bachelor degree in a field unrelated to any science discipline. Our program differentiates itself by the high level of support provided to students throughout from application to graduation. Also our program provides essential science for cosmetic formulator and topics lacking in other programs such as research methodology and cosmetic entrepreneurship.
 4. The staff create a number of cosmetic innovations which are readily for industrial uses in term of pretty patent and patent. This encourage close relationship between our program and cosmetic industries. The staff can also update the teaching resouces by using the innovation they creating by themselve.

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย

1. มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและการวิจัย

PL01 มีจริยธรรมในการวิจัย

PL02 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ถูกต้องตามข้อกำหนด

PL03 ปฏิบัติตามแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง

2. อภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์

PL04 อธิบายองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

PL05 อธิบายองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

PL06 อธิบายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

PL07 อธิบายเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

PL08 สามารถเตรียมตำรับเครื่องสำอางในห้องปฏิบัติการ

PL09 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในการตั้งตำรับเครื่องสำอาง

PL010 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

4. สามารถทำงานร่วมงานกับผู้อื่นในสังคม          พหุวัฒนธรรม

PL011 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

PL012 มีความรับผิดชอบในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย

PL013 มีความสามารถในการปรับตัว

5. สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและสื่อสารในเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ

PL014 สามารถสืบค้นองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ข้อมูลประเด็นต่างๆ ได้

PL015 สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสืบค้นและการสื่อสาร

PL016 สามารถสื่อสารในเชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ

6. มีทักษะการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อส่งเสริมธุรกิจเครื่องสำอาง

PL017 มีกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการ

PL018 สามารถบูรณาการหลักการบริหารจัดการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

PL019 สามารถออกแบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

PL020 สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก 1 และ แผน ข
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 220,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 55,000.- บาท 

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ข  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 31 หน่วยกิต
    2. หมวดการค้นคว้าอิสระ 5 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 65