ประวัติสำนักวิชา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและหลักสูตรเทคโนโลยีความงามเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 โดยดำริของท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ และคณบดีคนแรกของสำนักวิชา รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ที่มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล เล็งเห็นว่าธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามมีการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ แต่ยังขาดบุคลากรที่จบการศึกษาโดยตรงเพื่อรองรับการทำงานในสาขาวิชานี้ โดยในปีแรกได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางทั้งในระดับปริญญาตรีซึ่งเปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย และระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดสอน ณ อาคารปัญจภูมิ ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีความงาม ในระดับปริญญาตรี โดยเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกและความงามของบุคคล รองรับธุรกิจความงามที่มีการเติบโตอย่างสูงในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2553 สำนักวิชาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในระดับปริญญาเอกขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเป็นกำลังสำคัญของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีทั้งสองหลักสูตร และระดับปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 1,039 คน โดยบัณฑิตของสำนักวิชาเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและความงามครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ