หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Cosmetic Science
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Cosmetic Science)

     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตลอดจนสามารถเตรียมและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  2. มีความสามารถในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และมีจิตสาธารณะ

  1. นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสถาบันของรัฐและเอกชน
  2. ประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอาง เช่น การขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือวัตถุดิบสำหรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น
  3. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เช่น ผู้ให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง หรือผู้สอน

     สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เคมีเครื่องสำอาง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต