ผู้บริหาร


คณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา

อีเมล: wandee.run@mfu.ac.th
โทรศัพท์: 053-916835, 053-916839

ดูเพิ่มเติม ...

 

รองคณบดี

อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์

 nattakan.pan@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...

 

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นฤนันท์ วุฒิสินธุ์

wnarunan@mfu.ac.th
 053-916836

ดูเพิ่มเติม...

 

อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล

 mayuramas@mfu.ac.th
 053-916829

ดูเพิ่มเติม...