กลุ่มวิจัย


  • กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีเครื่องสำอางสีเขียว (Green Cosmetic technology)
  • กลุ่มวิจัยเครื่องสำอางสมุนไพร และเวชสำอาง (Phytocosmetics and Cosmeceuticals)

วิจัยและบริการวิชาการ