สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Creative Innovation in Cosmetic Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Creative Innovation in Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Creative Innovation in Cosmetic Science)

ปรัชญา / วัตถุประสงค์

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นหลักสูตรใหม่ในประเทศที่เน้นการให้ความรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางการเสริมสร้าง ฝึกฝน และพัฒนาทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน (Constructivist Theory) โดยจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (Cognitive Constructivism) และการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Constructivism) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีศักยภาพและทักษะในการแข่งขันในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการและนักวิจัยที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ หรือแข่งขันในประชาคมโลกได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเขิงพาณิชย์และแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

 1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 3. ที่ปรึกษาด้านการวิจัย พัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 4. ผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 • PLO1 แสดงความซื่อสัตย์ มีวินัย ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
 • PLO2 สามารถอภิปรายและเชื่อมโยงองค์ความรู้และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ตลอดจนหลักการ แนวความคิด ทฤษฎีเชิงสร้างสรรค์เพื่องานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
 • PLO3 สามารถออกแบบการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • เชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
 • PLO4 มีทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นในหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ
 • PLO5 สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติได้
 • PLO6 สามารถสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

 • แบบที่ 2.1 จำนวน  6  ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   210,000    บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  35,000   บาท
 • แบบที่ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 350,000  บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000  บาท 

แบบ 2.1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
       
แบบ 2.2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต (หลักสูตร 5 ปี)
    1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    2. หมวดวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
    3. หมวดวิชาเลือก 11 หน่วยกิต
       

อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 ก.ค. 64