ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชา


  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน

  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  

  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและการวิจัย  

  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสำนักวิชาสู่ความเป็นสากล 

  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการสำนักวิชาสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน