ทำเนียบคณบดี


พุทธศักราช คณบดี
2548-2551 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
2552-2555 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ (รักษาการคณบดี)
พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
มิถุนายน 2565 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา