ทำเนียบคณบดี


พุทธศักราช คณบดี
2548-2551 คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
2552-2555 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์
2557 อาจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ (รักษาการคณบดี)
2557-2560 อาจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
2561- ปัจจุบัน อาจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ