หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Beauty Technology

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีความงาม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Beauty Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Beauty Technology)

ปรัชญาการศึกษา
"การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง"

ปรัชญาของหลักสูตร
ธุรกิจความงามของประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัวครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคในทุกช่วงวัย เทคโนโลยีความงามจึงถือเป็นสหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศาสตร์ด้าน
ความงามในการปรนนิบัติร่างกายและส่งเสริมความงาม การประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านความงามและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ รวมถึงการตลาดของธุรกิจและการบริการความงาม ดังนั้น การเตรียมบุคลากรด้านเทคโนโลยีความงามให้มีความเชี่ยวชาญและก้าวทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับการเติบโตของธุรกิจและการบริการความงาม หลักสูตรนี้จึงนำทฤษฎีแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน (Cognitive Constructivism) มาเป็นรากฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยเชื่อว่าการสร้างองค์ความรู้เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการนำประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้พบเจอรอบตัวหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เกิดการบูรณาการสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) แนวคิดดังกล่าวนี้จึงถือเป็นหลักสำคัญที่นำมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์จริง ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองและ/หรือร่วมกับผู้อื่นภายใต้การสนับสนุนของผู้สอน 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะการบริการด้านความงาม  การปรนนิบัติร่างกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมความงาม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การประยุกต์เทคโนโลยีทางความงาม การวิจัย การประกอบธุรกิจ การตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความงามได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมในการทำงานและปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผ่านกลไกในการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจความงามแก่ผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและการบริการด้านความงามให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านความงามและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการปฏิบัติการด้านความงามอย่างถูกต้องตามหลักการและปลอดภัย มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการบริการและพัฒนางานวิจัย มีทักษะการค้นคว้าและการวิเคราะห์ข้อมูล มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ รวมทั้งมีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงออกถึงผู้มีบุคลิกภาพที่พร้อมให้บริการและทักษะการบริหารจัดการธุรกิจความงาม

 1. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงาม และมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 2. หลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคราชการและเอกชนในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงาม 
 3. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการของสาขาโดยเฉพาะ รวมถึงมีเครื่องมือที่จำเป็นและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
 4. หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความชำนาญในการพัฒนาบุคลิกภาพและความงามของบุคคลเพื่อส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและบริการด้านความงาม

 1. ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา บริษัทเครื่องสำอาง คลินิกผิวหนัง ศูนย์บริการความงาม ศูนย์ดูแลความงาม เป็นต้น
 2. ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ บริการความงาม และสุขภาพองค์รวม
 3. นักการตลาดด้านความงามและสุขภาพองค์รวม
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงาม
 5. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความงาม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ย่อย

1. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบอาชีพ

1. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในตนเอง

2. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานและประกอบอาชีพ

2. อภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีความงามได้

3. อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงามได้

4. อภิปรายเชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติทางเทคโนโลยีความงามได้

3. บูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความงามและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการให้บริการและการวิจัย

5. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความงามและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

6. บูรณาการความรู้เพื่อการให้บริการและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงามได้

4. แสดงออกถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม

7. แสดงออกถึงความสามารถและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

8. แสดงออกถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม

5. มีทักษะการค้นคว้า การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีความงาม

9. มีทักษะการค้นคว้า และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขทางด้านเทคโนโลยีความงาม

10. สื่อสารกับผู้อื่นด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

11. ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีความงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. แสดงออกถึงบุคลิกภาพที่พร้อมให้บริการและมีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจความงาม

12. แสดงออกถึงการมีมารยาทและบุคลิกภาพที่พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีความงาม

13. มีทักษะการบริหารจัดการธุรกิจความงาม

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 64 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต