หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Beauty Technology
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีความงาม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Beauty Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Beauty Technology)

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
 5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 1. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 2. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา บริษัทเครื่องสำอาง คลินิกผิวหนัง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านผิวหนัง ศูนย์บริการความงาม ศูนย์ดูแลความงาม
 3. นักการตลาดเครื่องสำอาง
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. นักวิชาการสอนด้านเทคโนโลยีความงาม

     สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาต่อไปนี้ Master Degree of Cosmetic Science Beauty Management Careers Hair and Cosmetology Skin Care, Esthetics and Facial Expertise Cosmetic Dermatology of the Skin Scalp ant Hair Histology and Trichology Chemistry for Cosmetologists Electricity and the Cosmetologist เป็นต้น

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต