หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Beauty Technology
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีความงาม)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Beauty Technology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Beauty Technology)

     มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความงาม มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามอย่างปลอดภัยบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
 5. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 1. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีความงามและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 2. ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านความงามและสปา บริษัทเครื่องสำอาง คลินิกผิวหนัง ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านผิวหนัง ศูนย์บริการความงาม ศูนย์ดูแลความงาม
 3. นักการตลาดเครื่องสำอาง
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 5. นักวิชาการสอนด้านเทคโนโลยีความงาม

 • PLO1: มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีความงามบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 • PLO2: มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีความงาม
 • PLO3: มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 • PLO4: มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจความงาม
 • PLO5: มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 280,000.- บาท
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000.- บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี)  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
     
2. หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
       
3. หมวดวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต