ติดต่อเรา


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916830
โทรสาร 053-916831

หน่วยประสานงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120.
โทรศัพท์ 02-6790038-9 ต่อ 5116
โทรสาร 
02-6790038-9 ต่อ 5117