สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Creative Innovation in Cosmetic Science

ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์)
ชื่อย่อ : วท.ม. (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Science (Creative Innovation in Cosmetic Science)
ชื่อย่อ : M.Sc. (Creative Innovation in Cosmetic Science)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์หลากหลายแขนงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นหลักสูตรใหม่ในประเทศที่เน้นการให้ความรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ด้วยการสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางการเสริมสร้าง ฝึกฝน และพัฒนาทักษะวิจัยในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมด้วยครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน หลักสูตรออกแบบการเรียนการสอนด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน (Constructivist Theory) โดยจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ (Cognitive Constructivism) และการสร้างความรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Constructivism) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ จึงมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการสรรสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัยที่มีศักยภาพ มีความรู้และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าและมีศักยภาพในการแข่งขัน และยกระดับงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อมุ่งเน้นผลิตนักวิชาการ และนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเชิงสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสาอางเขิงสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 1. นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 3. ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 • PLO1  แสดงความซื่อสัตย์ มีวินัยปฏิบัติตามหลักจริยธรรมการวิจัยในการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
 • PLO2  สามารถอภิปรายเชื่อมโยงสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การวิจัย และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • PLO3  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางเครื่องสำอาง
 • PLO4  มีทักษะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
 • PLO5  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติได้
 • PLO6  สามารถสร้างนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ

 • แผน ก1 และแผน ก2
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร   140,000   บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา  35,000  บาท

แผน ก1  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
       
แผน ก2  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 36 หน่วยกิต (หลักสูตร 2 ปี)  
    1. หมวดวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
    2. หมวดการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
    3. หมวดวิทยานิพนธ์ 21 หน่วยกิต
       

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2564

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 ก.ค. 64