ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชา


  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ระดับสากล
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อบริการชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา และบูรณาการกับพันธกิจหลัก
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเป็นนานาชาติ
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างธรรมาภิบาลและการบริหารที่ดีเพื่อยกระดับสู่องค์กรคุณภาพ