ปณิธานและวิสัยทัศน์


ปณิธาน

  1. ผู้นำด้านนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงามในระดับสากล ปณิธาน
  2. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม มีการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม


วิสัยทัศน์

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีคุณภาพระดับสากล ที่ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมชุมชนและสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและธุรกิจความงามไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ