แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเดินทางกลับเข้าจังหวัดเชียงรายหรือเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 5/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 2564 เหลือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพียงจังหวัดเดียวคือ สมุทรสาคร ดังนั้นทางส่วนพัฒนานักศึกษา จึงได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเดินทางกลับเข้าจังหวัดหรือเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันดังนี้

  1. นักศึกษาทุกคนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆที่มิใช่จังหวัดเชียงราย ต้องลงทะเบียนรายงานตัวในแอพพลิเคชัน "เชียงรายสวัสดี" และแอพพลิเคชัน "ไทยชนะ" หากเป็นนักศึกษาที่พักในหอมหาวิทยาลัยให้แจ้งวันเดินทางเข้าหอแก่เจ้าหน้าที่หอพักทราบใน “แบบสำรวจการเดินทางเข้าหอฯ” ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้
  2. นักศึกษาที่เดินทางมาจากจ.สมุทรสาคร จะต้องมีเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง มิฉะนั้น จะถูกกักตัวในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine) สำหรับนักศึกษาที่อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยและมีเอกสารรับรองฯ จะต้องกักตนเองในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นเวลา 14 วัน โดยงดออกนอกหอพักจนกว่าจะครบกำหนดเวลาและปฏิบัติตามมาตรการดูแลที่หอพักกำหนดไว้ในระหว่างกักตัว เช่น การแจ้งกำหนดเวลาการกักตัวให้อาจารย์ผู้สอนทราบ รับการตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน การรับอาหารที่สั่งในจุดกำหนด หลีกเลี่ยงการพบป่ะผู้อื่น เป็นต้น 
  3. นักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(กทม.และปริมณฑล) ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้นเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด DMHTT และใช้แอพพลิเคชันตามข้อ 1 และงดเว้นการเข้าสถานบันเทิง/สถานที่มีคนจำนวนมา
  4. นักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด DMHTT

         ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย (ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท)

  ในส่วนค่าหอพักมฟล.และค่าไฟ นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่หอพักโดยตรง 053-917116 หรือทางเพจ FB : Maefahluang domitory ซึ่งจะเก็บตามอัตราตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 3 ก.พ.2564 ฉบับล่าสุด

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 172 ครั้ง