คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง คู่มือน้ำหอมและการประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัยเครื่องสำอาง

ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับที่ประชุมสำนักวิชาได้มีมติให้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง “คู่มือน้ำหอมและการประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัยเครื่องสำอาง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้อาจารย์ได้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์น้ำหอมซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ธุรกิจน้ำหอมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเครื่องสำอางและกำลังเป็นธุรกิจที่สำคัญมาก การเตรียมความพร้อมให้อาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชามีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านน้ำหอม จนสามารถไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาสำนักวิชาในด้านการสอนและการวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ โครงการ “ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 ในศาสตร์น้ำหอม” ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นท์ไทรแองเกิลรีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยเชิญ ดร.บังอร เกียรติธนากร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรม เครื่องหอมไทย-จีน จ ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหอมระเหย การปรุงน้ำหอม และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้น้ำหอมในเครื่องสำอาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย และในรายวิชา Perfumery (1701444) มีการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ Fragrance in cosmetic application และหัวข้อ Perfume blending โดยคุณกานต์จนาภา สถิรชวาล มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ทางคณะกรรมการจัดการความรู้จึงได้รวบรวมความรู้ประเด็นต่างๆ จากกิจกรรมที่จัดความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีระสบการณ์ตรง แหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาเรียบเรียง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีเล่มนี้

 |   |  1066 ครั้ง