ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองสิทธิ์ในรายวิชาชีพเลือก ปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการสำรองสิทธิ์ในรายวิชาชีพเลือก (กลุ่ม1) ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามไฟล์แนบ

โดยรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาประกอบด้วย

ภาคต้น

Natural Products in Cosmetics

Formulating Natural Cosmetics

Clinical Trials of Cosmetic Products

Household Product Formulation

ภาคปลาย

Cosmetics for Special Groups

Cosmetic Manufacturing Process

หมายเหตุ

*นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาชีพเลือกในกลุ่มที่1 อย่างน้อยคนละ 2 วิชา

*นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาที่ได้รับการสำรองสิทธิ์และไม่อนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยไม่ได้รับการพิจารณาจากสำนักวิชาฯ

 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 259 ครั้ง