กำหนดจัดการอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดการอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาทำโครงงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๗๗๒๒/ว ๐๒๔๕ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจะดำเนินการในช่วงวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมออกไป โดยรายละเอียดการจัดการอบรมและกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมและสอบวัดผลความรู้ทางด้านความปลอดภัยฯ สำหรับนักศึกษาที่จะทำโครงงานพิเศษ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์และการเข้าใช้งานระบบ E-learning รวมถึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรม ดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 342 ครั้ง