ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประชา่สัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ห้อง113 ภายในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวปรียาพร พรหมมา ส่วนพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 6186 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 14 ครั้ง