แนวปฏิบัติการสอนภาคปฏิบัติการและการจัดสอบ ภาคการศึกษา2/2562

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เรื่อง แนวปฏิบัติการสอนภาคปฏิบัติการและการจัดสอบ ภาคการศึกษา2/2562

การสอนภาคปฏิบัติการ ให้อาจารย์ผู้สอนทำการสอนแบบออนไลน์ในชั่วโมงเรียนของภาคปฏิบัติการหรือนัดหมายเวลาอื่นซึ่งจะทำการแจ้งใน Google classroom โดยหนึ่งรายวิชาจะใช้วิธีการสอนร่วมกันทั้งสองแนวทาง ดังนี้
1. การสาธิตการทดลองผ่านวีดิโอคลิปโดยอาจารย์ผู้สอน
2. การอธิบายวิธีการทดลอง ผลการทดลอง และการอภิปรายผลการทดลองผ่านเอกสารหรือสื่อประกอบการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม 
ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องส่งรายงานเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนอาจมีการจัดสอบภาคปฏิบัติการหรือมอบหมายงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
       การจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้ใช้แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การจัดสอบแบบออนไลน์โดยใช้ Google form และ/หรือโปรแกรมออนไลน์อื่นๆ อาทิ เช่น Cisco Webex Meetings, Google Hangout, Zoom และ Microsoft Team เป็นต้น
2. การจัดสอบย่อย (Quiz) ผ่าน Google classroom
3. การจัดสอบแบบปากเปล่าโดยมีคณะกรรมการสอบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
4. การมอบหมายงานในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้
      ทั้งนี้ ทุกรายวิชาจะมีการจัดสอบแบบออนไลน์และอาจารย์ผู้สอนอาจจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการสอบตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดต่างๆ ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนักศึกษา ใน Google classroom ของแต่ละรายวิชา
 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง