เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

    ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ปฏิทิน การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2563 นั้น 

    เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนและการประมวลผลการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ตามเอกสารแนบนี้

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 103 ครั้ง