การเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่เป็นนักศึกษานอกแผนการศึกษา หรือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่ครบตามแผนการศึกษาที่มีความจำเป็นให้สำนักวิชาฯ เปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ นักศึกษาชั้นปีที่4 ที่คาดว่าจะต้องลงทะเบียนรายวิชา Special project ในภาคฤดูร้อน ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษาและวิชาที่ต้องการลงทะเบียนได้ที่อีเมล thapakorn.tre@mfu.ac.th   ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. เพื่อสำนักวิชาจะได้รวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายทะเบียนฯ ต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 75 ครั้ง