แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 เรื่องการยื่นแสดงความประสงค์ลงทะเบียนวิชา Specific Targeted Cosmetics (เพิ่มเติม รอบ2)

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชา Specific Targeted Cosmetics จะเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่4 ทำการยื่นแสดงความประสงค์ลงทะเบียน (เพิ่มเติม รอบ2) ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ซึ่งสำนักวิชาจะอัพโหลดลิงค์ google form ให้ในหน้าเพจเว็บไซต์สำนักวิชาเท่านั้น 

*นักศึกษาที่สามารถยื่นแสดงความจำนงได้มีรายชื่อดังไฟล์แนบนี้

**การคัดเลือกนักศึกษาให้มีสิทธิ์ลงทะเบียนจะคัดเลือกแบบ First come first serve

***การพิจารณาของสำนักวิชาถือเป็นการสิ้นสุด

Specific Targeted Cosmetics will be opened for 4th year students to submit the registration request (additional round 2) on Monday 28 January 2019, starting at 9:00 am, via google form on the school website only.

*Students who are able to submit a request are listed as attached file.

** The register will follow the first come first serve procedure.

***The decision of school is final

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 195 ครั้ง