แจ้งนักศึกษาปี4เรื่องการลงทะเบียนรายวิชา Specific Targeted Cosmetics

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวนมากได้ยื่นแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1701415 Specific Targeted Cosmetics  ทำให้จำนวนนักศึกษาที่ยื่นแสดงความจำนงเกินจำนวนรับของรายวิชาที่รับได้คือ 30 คน ประกอบกับระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ณ ยังขณะนี้ไม่สามารถรองรับระบบคัดเลือกนักศึกษาที่ยื่นแสดงความจำนงก่อนให้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ก่อนในรูปแบบ First come first serve ได้ ระบบลงทะเบียนแบบสุ่ม ณ ปัจจุบันอาจจะเกิดปัญหาทำให้นักศึกษาที่ยื่นแสดงความจำนงก่อนหรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้จริงๆ ไม่สามารถลงทะเบียนได้

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้การยื่นแสดงความจำนงการลงทะเบียนรายวิชานี้เป็นไปอย่างยุติธรรม ที่ประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จึงมีมติให้นักศึกษาที่ได้ยื่นแสดงความจำนงขอลงทะเบียนรายวิชานี้ไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 55 คน ทำการยื่นแสดงความจำนงใหม่ และถือว่าการยื่นก่อนหน้านี้ไม่มีผลใดๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้นักศึกษายื่นแสดงความจำนงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9:00 – 12:00 น. ในเอกสาร Google form เท่านั้น ซึ่งสำนักวิชาจะอัพโหลดลิงค์ให้ให้หน้าเพจนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.

2. การคัดเลือกนักศึกษาให้มีสิทธิ์ลงทะเบียน จะคัดเลือกแบบ First come first serve โดยคัดเลือกนักศึกษาที่ยื่นแสดงความจำนง 30 ลำดับแรกเท่านั้น

3. สำนักวิชาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชา Specific Tageted Cosmetics ในวัน พุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.

4. นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ได้ กรุณาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ในช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอน (add-drop)  ซึ่งสำนักวิชาได้เปิดรายวิชาไว้รองรับ

5. สำนักวิชาไม่สามารถรับนักศึกษาในรายวิชา Specific Targeted Cosmetics ได้เกิน 30 คน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องห้องปฏิบัติการ

6. มติที่ประชุมดังกล่าว มีผลเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ยื่นแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา Specific Targeted Cosmetics เท่านั้น ไม่มีผลสำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ เนื่องจากมีจำนวนที่นั่งรองรับเพียงพอ และนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ สามารถลงทะเบียนได้อีกในภาคการศึกษาถัดไป

7. การตัดสินของสำนักวิชา ถือเป็นที่สิ้นสุด


 

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 399 ครั้ง