กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 2/2561 ของบัณฑิตศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดปฏิทินการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ช่วงการลงทะเบียนปกติ วันที่ 17-23 มกราคม 2562

ช่วงการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและเพิ่มรายวิชา วันที่ 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดังนั้นเพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

1. ตรวจสอบรายวิชาที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ และตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรืออัตรค่าธรรมเนียมตามความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธื หรือการค้นคว้าโดยอิสระ ได้ที่ website https://reg.mfu.ac.th/ โดยการ login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "พิมพ์ใบแจ้งยอด" ได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2562 เพื่อดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอด

 

2. นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาก่อนกำหนดการลงทะเบียนอย่างน้อย 1 สัปดาห์คือ ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 มิฉะนั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

 

3. ทำการชำระเงินได้ดังวิธีการต่อไปนี้ 

- วิธีที่ 1 ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยเสียค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ได้ที่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

- วิธีที่ 2 ช่องทาง Application ของธนาคารที่ปรากฏบนใบแจ้งยอด โดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ 

- วิธีที่ 3 ชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง 2 (AD2)

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาจะต้องทำการพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินใหม่ในช่วงการลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 50 บาท (เฉพาะวันทำการปกติ) โดยวิธีการชำระเงินข้างต้น

 

4. กรณีชำระเงินด้วยวิธีการที่ 1 และ 2 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ในวันทำการถัดไปหลังจากชำระเงินได้ที่ website https://reg.mfu.ac.th/ โดยการ login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "พิมพ์ใบเสร็จ"

 

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มิฉะนั้น ผลการลงทะเบียนเรียนจะถูกยกเลิก ส่งผลให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 367 ครั้ง