การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest

หมวดหมู่ข่าว: CosSci-กิจกรรมสำนักวิชา

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจัดการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest

ช่วงแรกเป็นการแข่งขันแก้ปัญหาและตั้งตำรับเครื่องสำอาง และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน โดย วิทยากรจากบริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคารปฏิบัติการ S3 ชั้น 5 หลังจากนั้นเป็น พิธีเปิดและนำเสนอผลงานของแต่ละทีม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การแข่งขันได้รับเกียรติจากกรรมการร่วมตัดสินทั้งสิ้น 5 ท่าน

1. คุณฐิติพงศ์ เอี่ยมวราพันธุ์ Assistant Department Manager - Pharmaceuticals and Personal Care บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

2. คุณบุศราวดี อมรโชติพันธ์ Assistant Sales Manager บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

3. คุณเบญจพร คำยอง Sales Executive บริษัท Jebsen & Jessen Ingredients (T) Ltd.

4. คุณกัลยา คุณาธิป ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

5. คุณสุชาดา บัวสุนทร ผู้จัดการแผนก R & D Personal Care, International Laboratory Crop., LTD

มีทีมแข่งขันจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยพายัพ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งสิ้น 19 ทีม ได้แก่ทีม FLYer, เกร๋กู้ด, The Heathers, 243, Sunshield, THATSCREEN, Yes, Chef!!!, มิดเต่า (mitr), SOS, Fearless Fasly, ครีมกันแดดกันใจ, RUAM-DAO-SAO-THAPHO, LONGDO, Trixie, Skinvisor, MERP, MBP, พาวเวอร์พัฟเกิร์ล และ มาครั้งแรกก็แบบนี้แหละ

ในช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมมอบรางวัล การแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม Cosmetic & Beauty Contest ซึ่งมีผลรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม Thatscreen

สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองชนะเลิศอันดับ 1 รวมสองทีมคือ

- Skinvisor คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

- FLYer สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่

- ทีม SOS สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ทีม Yes Chef สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

- ทีม 243 สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

- ทีม Fearless Fasly สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  • 331 ครั้ง