ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดี กับทีม Hydrogel Mask to Serum ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 รอบ Prototype to Company

ชื่อผลงาน: ผลิตภัณฑ์มาสก์ที่สามารถละลายเป็นเซรั่มได้

ที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงาน :

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มฟล.

ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ :

อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

ที่ปรึกษาด้านแผนธุรกิจ :

อาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและอาจารย์พิเศษ

ทีมนักศึกษา :

1. นางสาวปฎิญาญา ฆาเราะ

นักศึกษามหาบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

2. นางสาวฮารีษะ หะยีอุมา

ศิษย์เก่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล.

  • 296 ครั้ง