มฟล. เยือน Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเจรจาสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ ดร.มยุรมาศ วิไล ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Chia Nan University of Pharmacy & Science เมืองไถหนาน ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ ประกอบด้วย   Prof. Dr. Jui-Hsiang Hung Dean of Academic Affairs Office, Assoc. Prof. Dr. Cecilia I.C. Lin, Dean of Office of International and Cross-Strait Affairs และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
.
การเดินทางมาครั้งนี้ มีจุดริเริ่มจากคณาจารย์และผู้บริหารจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และภาควิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Chia Nan University of Pharmacy & Science ที่มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามของประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงมีความประสงค์ที่จะมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งดังกล่าว ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การทำวิจัย ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน โดยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จะได้ขยายเป็นความร่วมมือกันในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างสูงสุด
.
ทั้งนี้ยังคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และภาควิชาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ การเข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป
.
คณะผู้บริหาร Chia Nan University of Pharmacy & Science (CNU) ที่ให้การต้อนรับ ได้แก่ Prof. Dr. Jui-Hsiang Hung, Dean of Academic Affairs Office  Assoc. Prof. Dr. Cecilia I.C. Lin, Dean of Office of International and Cross-Strait Affairs, Prof. Dr. Liang, Jia-Hua, Chief of Department of Cosmetic Science, Assist. Prof. Dr. Yuan-Po Lee, Department of Cosmetic Science,  Assoc. Prof. Dr. Wei-Chao Lin, Department of Cosmetic Science
 

 |   |  761 ครั้ง