มฟล.- I-Shou University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ ดร.มยุรมาศ วิไล ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เยือน I-Shou University เมืองเกาสง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน กับ Prof. Dr. Roger C.Y. Chen อธิการบดี I-Shou University เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566
.
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ I-Shou University มีขึ้นเพื่อสร้างคุณภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การทำวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือรายละเอียดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังการลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป
.
และการเดินทางเยือน I-Shou University ครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย จากคณะวิชา ต่างๆ ตลอดจนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย อาทิ ส่วนการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์และโทรทัศน์ Global Mobility Center, Intelligent Medical Teaching Center, E-Da Hospital, และ International School เป็นต้น 
.
สำหรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไอเอสยู ได้แก่ Prof. Dr. Roger C.Y. Chen, President & Chair Professor of I-Shou University, Prof.Dr. Julia Lin, Senior Vice President & Provost, Department of International Business, Assoc. Prof. Dr. Anna Warangkana Lin, Senior Consultant, Office of International and Cross-Strait Affairs, Assoc. Prof. Dr. Huang Wenshen, Vice Dean of Office of International and Cross-Strait Affairs, Director of Chinese Language Center, Associate Professor, Department of Civil Engineering, Assoc. Prof. Dr. Jessica Y. Chiang, Chair Department of International Tourism and Hospitality

 |   |  528 ครั้ง