คณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้บริหารของสำนักวิชา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล พร้อมคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 10 ท่าน ในการมาศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านการวิจัยกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยของอาจารย์ของทั้งสองสถาบันเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคาร E2 ชั้น 1 และนำชมการดำเนินงานโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 4 มกราคม 2566 

 |   |  88 ครั้ง