ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 ตำแหน่ง

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำ 3.00 และเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำ 3.50
3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี

  • TOFEL (IBT): ขั้นต่ำ 79 คะแนน
  • TOFEL (ITP): ขั้นต่ำ 585 คะแนน
  • CU-TEP: ขั้นต่ำ 85 คะแนน
  • IELTS: ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน

4. มีประสบการณ์ทางธุรกิจเครื่องสำอาง หรือบรรจุภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่สวมหมวก เครื่องประดับ และแว่นตา)
2. สำเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษา
3. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
6. สำเนาอื่น ๆ ถ้ามี เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ
7. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ผลงานวิจัย ใบเกียรติบัตร
8. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด มิฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบสมัคร

การสมัคร
1. ดาวโหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ส่งใบสมัคร และเอกสารมาที่
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916830 โทรสาร: 053-916831
หมายเหตุ ปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 (อ้างอิง ตามวันที่ประทับตรา ส่งไปรษณีย์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์ Email: witayapan.nan@mfu.ac.th

 |   |  220 ครั้ง