ทุนการศึกษา บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อทุนการศึกษา           ทุนการศึกษา บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

จำนวนทุนการศึกษา       4 ทุน ทุนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา (ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง)

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ขอรับการศึกษา

1.     เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

2.      เป็นผู้ที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา

3.       ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

4.      มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ระดับปริญญาตรี)

5.       มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

การขอใบสมัคร การยื่นใบสมัคร และระยะเวลาการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

1.       นักศึกษาสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://cosmeticscience.mfu.ac.th/cosmetic-sci-news/news-detail/detail/News/11515.html หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคาร E2 ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-916-828

2.       ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน้า

3.       นักศึกษาส่งใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ E-mail:cosmeticscience@remove-thismfu.ac.th หรือส่งด้วยตนเอง  ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง อาคาร E2 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

การดำเนินการคัดเลือก

1.        คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็ปไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง https://cosmeticscience.mfu.ac.th/

2.       การดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณา จะประกาศให้ทราบในภายหลังทาง เว็ปไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง cosmeticscience.mfu.ac.th

3.       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางเว็ปไซต์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง https://cosmeticscience.mfu.ac.th/ และจะแจ้งกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบในภายหลัง

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุนการศึกษา

1.       นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามข้อกำหนด

1.1    รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด โดยสำนักวิชาฯ จะจ่ายเงินทุนการศึกษารายงวด จำนวน 3 งวด

1.2    ผู้ได้รับทุนจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีวินัย และปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

1.3    ส่งรายงานผลการเรียนและรายงานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้สำนักวิชาฯทราบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา

1.4    นักศึกษาทุนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยนักศึกษา หรือพบว่านักศึกษาใช้เงินทุนการศึกษาไม่ตรงวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาทันที

1.5    ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของสำนักวิชาฯ  และช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (120 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา) ให้บันทึกในสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์

การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน

1.       ถึงแก่กรรม

2.       พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

3.       ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน

4.       สละสิทธิ์โดยมีลายลักษณ์อักษร

5.       ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวิจัยนักศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 641 ครั้ง