แนวปฏิบัติของนักศึกษารายวิชา Special Project (61XXX) และ รายวิชาอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางมายัง มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติของนักศึกษารายวิชา Special Project (61XXX) และรายวิชาอื่นที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*อ้างอิง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 56/2564 และ ฉบับที่ 61/2564

| ผู้เขียนข่าว Thapakorn Tree-udom | อ่านข่าวทั้งหมด 30 ครั้ง