ปริญญาโท


ERROR: Content Element with uid "6259" and type "menu" has no rendering definition!

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก (เชียงราย)

ภาพรวมของหลักสูตร
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี 2 รูปแบบ ได้แก่
          1) แบบ ก1 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ และวิชาบังคับที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต คือ รายวิชา สัมมนา 1 และ สัมมนา 2
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่เน้นทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการค้นคว้า รวบรวบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม

          2) แบบ ก2 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ วิชาบังคับ 8 รายวิชา และวิชาชีพเลือกอย่างน้อย 3 รายวิชา ครบตามจำนวนหน่วยกิต
          เป็นหลักสูตรสำหรับมหาบัณฑิตที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอย่างลึกซึ้งจากการศึกษาในรายวิชาบังคับและวิชาชีพเลือก ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแผน ข (จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์ กรุงเทพฯ)

ภาพรวมของหลักสูตร
          เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางระดับสูง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการตั้งสูตรตำรับและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับสากล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างมีศักยภาพ จึงมีความจำเป็นในการสร้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางอย่างครอบคลุม
          อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
          - นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง
          - นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
          - ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอาง
          - อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
รายละเอียดเพิ่มเติม