ปริญญาตรี


วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

ภาพรวมของหลักสูตร
          หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีความงาม)

ภาพรวมของหลักสูตร
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีความงาม เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีความงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความ มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม