มฟล.จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022)”

Categories: Cossci-สำนักวิชาในสื่อ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022) : Future of the Next beauty เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมและการวิจัย ของนักวิชาการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ Hybrid ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารเอ็มสแควร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวเปิด มีรองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กล่าวรายงาน 
.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออกสู่ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านการดำเนินการจัดประชุมวิชาการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามเป้าหมายของสำนักวิชาฯ จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Cosmetic and Beauty International Conference 2022 (CBIC 2022)”  
.
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้เน้นการผสมผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องสำอางและความงามที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ครอบคลุมองค์ความรู้ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการพัฒนาวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพ นาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่ง ศาสตร์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีความงาม รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
.
การประชุมวิชาการนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในอนาคต  

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  1623