รศ.ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ ผศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 'เห็ดเยื่อไผ่เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเครื่องสำอาง : การผลิต การควบคุมคุณภาพและการตั้งตำรับทางเครื่องสำอาง' โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หมวดหมู่ข่าว: CosSci-ฝึกอบรม

รศ.ดร. มยุรี กัลยาวัฒนกุล และ ผศ.ดร. ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เห็ดเยื่อไผ่เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเครื่องสำอาง : การผลิต การควบคุมคุณภาพและการตั้งตำรับทางเครื่องสำอาง" ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMAEs ด้านเห็ดเยื่อไผ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เพื่อต่อยอดงานวิจัยที่ธนาคารสนับสนุน ให้กับผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงเห็ดเยื่อไผ่ เกษตรกรที่สนใจเพาะเห็ด เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร จำนวนรวม 40 ราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเยื่อไผ่สู่ธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมและการตลาด เชื่อมโยงนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนผู้มีรายได้น้อย และสนับสนุนเกษตรกรให้ได้เห็นโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคง ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ณ ห้องพาวิลเลี่ยน PV โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Sarita Sangthong | อ่านข่าวทั้งหมด 582 ครั้ง